Pradinis Privatumo politika

Privatumo politika

1.Sąvokų apibrėžimai

1.1 Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas).

1.2 Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka.

1.3 Duomenų valdytojas ir svetainės www.visiemsbrokeriams.lt administratorius (toliau Duomenų valdytojas) yra UAB Tai Aktualu , juridinio asmens kodas 304817892, adresas Veiviržo g. 20, Vilkyčiai, LT-99370 Šilutės r. Tel: 8635 633 93

1.4 Klientas - veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, besinaudojantis www.visiemsbrokeriams.lt svetainės paslaugomis.

1.5 Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.6 Tiekėjas neturi tikslo saugoti pasenusių, neaktualių Vartotojo Asmens duomenų. Tokia informacija yra saugoma jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba Tiekėjo veiklai vykdyti (pavyzdžiui istorinė informacija apie Vartotojo mokėjimus ar pan.)

1.7 Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika, (toliau Politika) reglamentuoja Uždarosios akcinės bendrovės "Tai aktualu" valdomo tinklapio www.visiemsbrokeriams.lt (toliau - Interneto svetainė) 

Kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo,tvarkymo,saugojimo principus bei tvarką. Prieš pradėdamas naudotis interneto svetaine, klientas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su internetinės svetainės privatumo politka. Naudodamasis interneto svetaine klientas patvirtina, kad laikysis šios internetinės svetainės privatumo politikos.

1.2 Klientu šioje politikoje laikomas bet kuris fizinis ar juridinis asmuo užsiregistravęs ar užpildęs užklausos formą. Klientas norėdamas parduoti jam asmenine nuosavybęs teisę priklausanti automobilį, turi užpildyti užklausą bei varnele pažymėti bei sutikti su privatumo politika. Jei toks leidimas nėra duodamas, UAB "Tai aktualu" negali tvarkyti asmens duomenų,bei teikti paslaugų.

1.3 Duomenų valdytojas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Naudotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.4 Šia Privatumo politika siekiama užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą, nustatyti pagrindinius jų tvarkymo principus, paaiškinti Klientui, kokiais principais bei tvarka vadovaujasi Duomenų valdytojas, tvarkydama jo Asmens duomenis, o taip pat informuoti Klientus apie tai, kaip, kokiais tikslais ir pagrindais tvarkomi jų Asmens duomenys, kokias teises turi kiekvienas Duomenų subjektas ir kokiais būdais gali jomis pasinaudoti. Duomenų valdytojas pareiškia, kad Asmens duomenų tvarkymas Privatumo politikoje nurodyta tvarka bei principais yra būtinas tam, kad UAB "Tai aktualu" galėtų tinkamai užsiimti savo vykdoma veikla, sudaryti bei vykdyti įvairias su tuo susijusias civilines sutartis, užtikrintų Duomenų subjektams teikiamų paslaugų efektyvumą, kokybę, o taip pat tam, kad būtų užtikrintas pačių Asmens duomenų subjektų teisėtais interesais.

1.5 Asmens duomenys renkami teisėtais tikslais.

1.6 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai,bei sąžiningai.

1.7 Asmens duomenys laikomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

1.8 Asmens duomenų informacija yra konfidenciali.

1.9 Ši Politika sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikas asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.9.1 Tiekėjas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas mūsų Svetainėse arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, gimimo data, el. pašto adresas, telefono Nr., nuotrauka, logotipas, įmonės rekvizitai, skype vardas, duomenys, susiję mūsų suteiktomis/teikiamomis paslaugomis, pvz., skelbimo įkėlimo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami, valdydami paslaugas.

2. Duomenų valdytojas nedalyvauja pirkimo pardavimo ar kitokiuose Svetainėje pateikiamomis prekėmis ir/ar paslaugomis susijusiuose sandoriuose tarp Vartotojų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas, agentas ar kaip kitaip).

2.1  Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats yra atsakingas už visą Turinį, kurį pateikia, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine.

2.2 Duomenų valdytojas  turi teisę vienašališkai keisti www.visiemsbrokeriams.lt  teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, taip pat bet kurias Taisyklių nuostatas. Apie pasikeitusias taisykles bus informuota el.paštu ir/arba Svetainėje informaciniame pranešime.

2.3 Iki Svetainės Taisyklių pakeitimo užsakytos paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

2.4 Duomenų valdytojas yra visų teisių į svetainės turinį, (įskaitantas įmonių vardus,intelektinę nuosavybę,autorių teises,komercines paslaptis) savininkas ir turi atskirą teisę į jų panaudojima. Visų prekių ženklai,logotipai ir t.t pateikiami svetainėje yra duomenų valdytojo nuosavybė arba duomenu valdytojas teisėtai naudojasi trečiųjų asmenu suteiktomis teisėmis iškyrus tuos atvejus kai prekių ženklus įkelė patys vartotojai.

2.5 Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas www.autogalerija.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

2.6 Naudodamasis Svetaine ir įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui suteikia Tiekėjui visas turtines autorių teises, reikalingas Tiekėjui iš šių Taisyklių kylančioms teisėms įgyvendinti ir pareigoms vykdyti. Tiekėjas turi teisę kurti išvestinius kūrinius iš Vartotojo pateikto Turinio.

2.7 Naudodamasis Svetaine Vartotojas patvirtina, kad jis yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje.

2.8 Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus: "_dc_gtm_UA-67246964-5" (Google Tag manager statistikos informacija), “_gid”, “_ga” (Google Analytics statistikos informacija), "sutikimas" (Sutikimo su svetainės privatumo politika patvirtinimas).

 

Vartotojo teisės bei pareigos.

3. Vartotojas įsipareigoja

3.1 Naudodamasis www.visiemsbrokeriams.lt svetaine laikytis visų elgesio,moralinių principų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų, trečiųjų asmenų teisių,reglamentuojančių intelektinės nuosavybės,asmens duomenų apsauga, bei reklamos reguliavima.

3.2 Naudodamasis www.visiemsbrokeriams.lt svetaine nesukčiauti arba neteisėtiems sandoriams vykdyti.

3.3 Neskelbti įžeidžiančio, grąsinančio, pornografinio, diskriminuojančio arba kitaip galinčio pažeisti moralės, etikos pobūdžio turinio nuorodų.

3.4 Pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą, telefoną, el. pašto adresą ir kitą reiklaingą informaciją

3.5 Nedelsdamas el. paštu pranešti Svetainei, jei Vartotojo prisijungimo duomenys ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.

3.6 Vartotojas supranta, kad Vartotojui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi svetainės paslaugomis

(PVM,GPM ir kt.)

3.7  Vartotojas supranta ir sutinka, kad Duomenų valdytojas tvarkytų ir valdytų vartotojo asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais

3.8 Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.

 

Skelbimų (užklausų) talpinimo sąlygos.

4. Fotografijos privalo vaizduoti siūloma objektą

4.1 Draudžiama siūlyti prekę,objektą kuris yra parduotas ar teisėtai nepriklauso nuosavybės teisėmis.

4.2 Draudžiama siūlyi prekę,objektą daugiau nei viena kartą per 3 paras.

 

Šalių atsakomybės

5. Duomenų valdytojas neatsako už svetainėje esančius  neatitikumus, klaidinguma, informacijos neteisėtumą ir iš to kilusias pasekmes vartotojui

5.1 Duomenų valdytojas neatsako už trečiųjų asmenų patirtus nuostolius dėl svetainės veiklos sutrikimo, kilusių ne dėl duomenų valdytojo kaltės.

5.2 Duomenų valdytojas neatsako už prekių,objektų neatitikimą tikrovėje.

5.3 Duomenų valdytojas neatsako už patirtus nuostolius vartotojui įsigijus prekę naudojantis www.autogalerija.lt svetaine.

5.4Vartotojas yra atsakingas už tikslų duomenų pateikima. Duomenu valdytojas neatsako už trečiųjų asmenų padaryta žalą vartotojui pateikus,ar pasinaudojus vartotojo duomenis.

 

Paslaugų apmokęstinimas

6.1 Vartotojas supranta ir sutinka jog paslaugos bus teikiamos gavus apmokėjima.

 

6.3 Duomenų valdytojas turi teisę gauti užmokęsti už naudojimasi svetaine esant reikalui duomenų tvarkytojas pateiks vartotojui sąskaita

 

UAB "Tai aktualu" į.k 304817892

Adresas Veiviržo g. 20 Vilkyčiai, Šilutės r. LT-99370

Tel: 8635 633 93

El.p: taiaktualu@gmail.com

 

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį